Ochrana osobných údajov

písané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)


ČLÁNOK I

Prevádzkovateľ: HYPOIN servis s.r.o.

Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01

IČO: 47 456 531

Zápis: Obchodný register OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 35416/N

Zastúpený: Ján Vrančík, konateľ spoločnosti

kontakt: e-mail: jan(zavinac)vrancik.insia.com, tel.: +421 905 819 934

WEB: http://www.hypoin.sk/


(ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“) je ako podriadený finančný agent (PFA) zapísaný podľa Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len ako „Zákon FSaFP“) v podregistri poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov s registračným číslom 178754.PFA sa teda rozumie osoba, ktorá má zmluvu v zmysle §9 Zákona FSaFP s Finančnou inštitúciou a zároveň má zmluvu so samostatným finančným agentom (SFA:  INSIA SK, so sídlom spoločnosti Laurinská 3 Bratislava 81101, IČO: 45 660 891).

Prevádzkovateľ sa okrem finančného sprostredkovania zaoberá aj predajom hnuteľného tovaru. Pri tejto činnosti dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, pričom v prípade, ak poskytujete Vaše osobné údaje v súvislosti s touto činnosťou, spracúvame ich na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy, a teda aj bez potreby Vášho výslovného súhlasu.

Oprávnenie na spracúvanie osobných údajov klientov sa vzťahuje na osobné údaje v rozsahu určenom a požadovanom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby zmluvu v zmysle §4 Zákona FSaFPmedzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu, najmä poistná zmluva, zmluva o úvere, účastnícka zmluva atď. Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom a klientom a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne.

 

Základné pojmy:

1.Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia  a v súlade s §5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

2. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. My sme v súlade s §5 písm. p) Zákona OOU ako podriadený finančný agent zároveň sprostredkovateľom finančnej inštitúcie, s ktorou máme podpísanú zmluvu v zmysle §9 Zákona FSaFP, zároveň sme sprostredkovateľom spoločnosti INSIA SK, so sídlom spoločnosti Laurinská 3 Bratislava 81101, IČO: 45 660 891ako samostatného finančného agenta, spoločnosti Insia Delman, s.r.o., so sídlom Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, IČO: 36 390 593 v rámci ktorej využívame služby a produkty na https://www.autopoistenie.sk/ a spoločnosti INSIA a.s., so sídlom Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 48034479, kontakt: tel.:  245 003 111-112, e-mail: insia@insia.com, v rámci ktorej využívame služby a produkty softvéru YETI vyvinutý pre finančných agentov.

3. Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej „Pravidlá“) upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho klientov, zástupcov klientov a potenciálnych klientov pri spracovávaní osobných údajov podľa Zákona OOU, Prevádzkovateľa a jeho koordinovaných podriadených finančných agentov.

4. V prípade, ak ste prejavili o finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona FSaFP preukázateľný záujem, stávate sa naším klientom / potenciálnym klientom, (a v rámci finančného sprostredkovania aj klientom / potenciálnym klientom finančnej inštitúcie), a z toho dôvodu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s týmito pravidlami.

5. Na účely definície v rámci týchto POOU dotknutými osobami (ďalej aj ako „dotknuté osoby“, „klienti“ alebo „Vy“)sú:

 • fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje;
 • požívatelia našej webovej stránky
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“),
 • pracovníci a zamestnanci prevádzkovateľa, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú osobitnú zmluvu,
 • koordinovaní finanční agenti a sprostredkovatelia prevádzkovateľa (fyzické osoby),
 • sprostredkovatelia prevádzkovateľa,
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním poisťovacej činnosti,

 

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe v našom sídle. Vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov.


ČLÁNOK II

Prístup k Vašim údajom budú mať nasledovné subjekty:

1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť resp. sprístupniť na základe všeobecne záväzných predpisov. Ide najmä o subjekty:

 • Národná banka Slovenska (právnym základom je Zákon FSaFP, zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • finančné inštitúcie v zmysle §4 písm. b) Zákona FSaFP,
 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov v platnom znení),
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej políciePolicajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
 • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),
 • Slovenská kancelária poisťovateľov – poskytovanie informácií do Registra PZP(právnym základom je Zákon FSaFP),
 • iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona o poisťovníctve a podľa osobitných predpisov oprávnená poskytovať/sprístupňovať informácie alebo ktorým má poisťovňa zákonom uloženú povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR (právnym základom je príslušný všeobecne záväzný právny predpis),
 • spoločnosť INSIA SK, so sídlom Laurinská 3 Bratislava 81101, IČO: 45 660 891, kontakt: tel: +421 220 570 714, e-mail: info@insia.com,
 • spoločnosť Insia Delman, s.r.o., so sídlom Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, IČO: 36 390 593
 • spoločnosť INSIA a.s., so sídlom Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 48034479
 • sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
 • Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Koordinovaní finanční agenti

 

2. Na účely uvedené v týchto Pravidlách môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú

 • Externý účtovník (vedenie účtovníctva, mzdy a personalistiky)

3. Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.


ČLÁNOK III

Ako a na aký účel získavame a spracúvame Vaše osobné údaje 

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe Vášho súhlasu prípadne bez Vášho súhlasu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a zákona, na plnenie zmluvy a na základe oprávnených záujmov, a to z nasledujúcich dôvodov:

a) vykonávanie finančného sprostredkovania podľa Zákona FSaFP,

b) identifikácie a overovanie tejto identifikácie podľa Zákona FSaFP,

c) ochrana a domáhanie sa práv prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov voči Dotknutej osobe podľa Zákona FSaFP a Zákona OOU,

d) zdokumentovanie činnosti, na účely vykonávania dohľadu a plnenie úloh a povinností finančnýchagentov, podľa Zákona OOU a Zákona FSaFP,

e) plnenie zákonných povinností

f) presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok

g) vedenie databázy klientov, sprostredkovateľov, zamestnancov, koordinovaných  PFA

h) profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä upisovanie rizík (underwriting) a posudzovanie škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov

i) priamej konzultácie, nepriamej konzultácie a zhodnotenia finančného a majetkového stavu dotknutej osoby, poskytnutia a návrhov vhodného produktu a poradenstva - a to spracúvanie OU, ktoré sú nad rámec zákona č. č.189/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

j) účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa

k) účely registratúry a archivácie dokumentov

l) Poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a verejnej moci pri výkone kontroly

m) nahrávanie poistných zmlúv do systému YETI pre finančné inštitúcie

m) priamy, nepriamy marketing alebo reklamy, ak ste s tým ako dotknutá osoba udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel,

n) Plnenie pracovnej zmluvy (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, riadenie, plánovanie a organizácia práce, uplatňovanie a využívanie práv a výhod súvisiacich so zamestnaním - na individuálnom základe),

o) výkon funkcie koordinátora podriadeným finančným agentom,

p) vyplnenie a zaslanie kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke za účelom realizácie spätnej väzby od prevádzkovateľa


Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie

A) Spracúvanie osobných údajov BEZ potreby Vášho súhlasu

 • Spracúvanie na základe plnenia zákonnej povinnosti:
  - spracúvame Vaše osobné údaje na základe požiadaviek, ktoré nám ukladajú právne predpisy, a to najmä Zákon FSaFP ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Zákon o účtovníctve a pod.

 • Spracúvanie na základe plnenia zmluvy a na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy:
  - Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. To zahrňuje predovšetkým ponuku možnosti uzavrieť, zmeniť alebo ukončiť finančnú službu, vykonávať prípravné a analytické práce, poskytovanie doporučení alebo pomoc pri správe finančnej služby a realitnej činnosti a uplatňovaní práv s ňou súvisiacich. Na základe toho sú spracovávané Vaše osobné údaje a v prípade, ak je to nutné i údaje ďalších účastníkov zmluvného vzťahu alebo inak dotknutých osôb. Bez spracovania týchto údajov nemôžeme naše služby a produkty ponúknuť ani poskytnúť.
  Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

 • Spracúvanie na základe oprávnených záujmov:
  - našimi oprávnenými záujmami je informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám vhodné služby a produkty v rámci finančného sprostredkovania, spracúvať osobné údaje na účely prevencie a odhaľovania trestných činov, obhajoba právnych nárokov či zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb. Ďalším oprávneným záujmom sú interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, riešenie sporov vyplývajúcich z pracovných vzťahov, vedenie databáz a pod.), priamy marketing zahrňujúci LEN ponuku našich produktov alebo služieb priamo súvisiacich s už poskytnutým finančným sprostredkovaním, pokiaľ medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou bude existovať zmluvný alebo obdobný vzťah. Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.

 

B) Spracúvanie osobných údajov S Vašim súhlasom

 • spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia. Súhlas sa dáva osobitným podpisom na účel finančného sprostredkovania.
 • spracúvanie na marketingové účely. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti - ponuku produktov a služieb v rámci finančného sprostredkovania a realitnej činnosti, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám).
 • spracúvanie osobných údajov vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa
  Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď elektronicky e-mailom na adrese jan.vrancik@insia.comalebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01. Formulár na odvolanie súhlasu Vám pošleme mailom na požiadanie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.ČLÁNOK IV

1. Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné a kontaktné údaje - súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate.
 • Osobitnú kategóriu osobných údajov - Údaje týkajúce sa zdravia, zdravotná dokumentácia

2. ROZSAH spracúvaných osobných údajov

a) Od Dotknutej osoby sme oprávnení, a to aj opakovane, požadovať dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a iných údajov na účely evidencie, overovania dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti podľa Zákona FSaFP, na účely identifikácie a na ďalšie účely uvedené vyššie uvedené v rozsahu:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 • identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
 • kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
 • dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené Zákonom  FSaFP alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s nami.

b) Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písm. a) tohto bodu tohto článku Pravidiel(druhý až štvrtý bod) sme oprávnení získavať od podľa Zákona FSaFP Vás kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez Vášho súhlasu.

c) Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv Prevádzkovateľa voči Dotknutej osobe, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností Prevádzkovateľa podľa Zákona FSaFP a Zákona OOU alebo osobitných sme oprávnení aj bez Vášho samostatne udeleného súhlasu získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Pravidiel a získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

d)  Údaje, na ktoré sa vzťahujú písm. a) až c)tohto článku Pravidiel sme oprávnení sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených Zákonom FSaFP alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa Zákona a osobitných predpisov. Tieto údaje sme zároveň oprávnení zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.

e) Na základe Vášho súhlasu resp. na základe plnenia zmluvy tiež spracúvame Vaše osobné údaje z dokladov preukazujúce:

 • schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy;
 • požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;
 • oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
 • splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne;
 • zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.

 

f) Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje uvedené vo formulári a v príspevku na našej webovej stránke http://www.hypoin.sk/kontakt, a to v rozsahu:

 • pri kontaktnom formulári: Meno, priezvisko, e-mail, predmet a osobné údaje, ktoré uvediete v texte formuláruČLÁNOK V

Odkiaľ osobné údaje získavame

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy alebo prostredníctvom:

 • iných osôb, pokiaľ na to dáte súhlas (poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych zariadení a pod.), ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy (poškodenej osoby, orgány verejnej moci a pod.) alebo ak to vyžadujú právne predpisy alebo
 • verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.),
 • Vašich rodinných príslušníkov, pokiaľ títo disponujú s Vaším súhlasom.ČLÁNOK VI

Prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


ČLÁNOK VII

Akú dobu máme uložené vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu platnosti účelov na spracúvanie osobných údajov uvedených v tomto dokumente najčastejšie po dobu trvania vašej zmluvy alebo mimozmluvných záväzkov, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení platnosti týchto účelov, resp. zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi na účel archivácie.

Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Napríklad ide o zmluvy, záznamy z jednaní, komunikácie s klientmi a pod. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou úpravou, ktorú je možné dohľadať v zbierke zákonov. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon o účtovníctve a pod.

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

 

ČLÁNOK VIII

Spracúvanie vašich osobných údajov bez toho, aby ste s nami uzavreli zmluvu

Je možné v prípadoch , ak: ste s nami síce neuzavreli zmluvu, ale ste uvedený na zmluve nášho klienta alebo sa stanete vedľajším účastníkom v priebehu trvania takejto zmluvy, napríklad ako oprávnená osoba. Ďalej sa môže jednať aj o osobné údaje, ktoré sú potrebné na výplatu poistného plnenia alebo dodržiavanie našich zákonných povinností.


ČLÁNOK IX

Používanie automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.

Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.


ČLÁNOK X

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať výlučne písomne na korešpondenčnú adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01 spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Vzor žiadosti sa nachádza v kancelárskych priestoroch v sídle prevádzkovateľa, na webovej stránke prevádzkovateľa, eventuálne Vám ho na požiadanie pošleme elektronicky e-mailom.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu ljan.vrancik@insia.com alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01. Vzor žiadosti sa nachádza v kancelárskych priestoroch v sídle prevádzkovateľa, na webovej stránke prevádzkovateľa, eventuálne Vám ho na požiadanie pošleme elektronicky e-mailom. Povinnou Prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz v súlade s §31 Zákona FSaFP).

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu jan.vrancik@insia.com alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01. Vzor žiadosti sa nachádza v kancelárskych priestoroch v sídle prevádzkovateľa, na webovej stránke prevádzkovateľa, eventuálne Vám ho na požiadanie pošleme elektronicky e-mailom.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu jan.vrancik@insia.com alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01. Vzor žiadosti sa nachádza v kancelárskych priestoroch v sídle prevádzkovateľa, na webovej stránke prevádzkovateľa, eventuálne Vám ho na požiadanie pošleme elektronicky e-mailom.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01 spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Vzor žiadosti sa nachádza v kancelárskych priestoroch v sídle prevádzkovateľa, na webovej stránke prevádzkovateľa, eventuálne Vám ho na požiadanie pošleme elektronicky e-mailom.

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov

Súhlas (napr. poskytnutý na marketingové účely) môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď e-mailom na adrese jan.vrancik@insia.comalebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01.  Vzor žiadosti sa nachádza v kancelárskych priestoroch v sídle prevádzkovateľa, na webovej stránke prevádzkovateľa, eventuálne Vám ho na požiadanie pošleme elektronicky e-mailom.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.


ČLÁNOK XI

Kde môžete uplatniť vaše práva

Jednotlivé práva môžete uplatniť e-mailom na adresujan.vrancik@insia.com alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 5,- EUR.

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.


ČLÁNOK XII

Kde nás môžete kontaktovať

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese jan.vrancik@insia.com, telefonicky na čísle: +421 905 819 934alebo písomne na našej adrese: HYPOIN servis s.r.o., Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 25.05.2018
Priložené súbory: